ชาร์ปก้าน TOYOTA 1JZ 1.00 ( TAIHO )

ไลน์ชัยอะไหล่
เฟสชัยอะไหล่